Molnár Tímea stílustanácsadó

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)


Fogalom meghatározások

I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

II. A szolgáltatási szerződés tárgya

III. A felek jogai és kötelezettségei

IV. Fizetés

V. Ajándékutalvány

VI. Adatvédelem

VII. Vitás ügyek rendezése, illetékesség

VIII. Záró rendelkezések


Fogalom meghatározások

Szolgáltató: Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában „Szolgáltató”, Molnár Tímea stílustanácsadó (1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 114.)

Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatóval a Szolgáltató szokásos üzleti tevékenysége körében szerződést köt.

A szolgáltatást igénybe vevő személy: amennyiben a Megrendelő és a szolgáltatást igénybe vevő személy nem azonos, jelen szerződés tekintetében a fizetési kötelezettségen kívül a ‘Megrendelő’ alatt a szolgáltatást igénybe vevő személyt is érteni kell.

Szerződés létrejötte: a felek között a szerződés akkor jön létre, ha Megrendelő írásbeli (online) megrendelését a Szolgáltató írásban (online) visszaigazolta, illetőleg ha a felek együttesen írnak alá szerződést. A Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF bármilyen módon létrehozott szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Felek rögzítik, hogy a köztük fennálló jogviszonyban kizárólag írásba foglalt nyilatkozatoknak van jogi kötőereje, a köztük fennálló szerződések módosítása kizárólag írásban, közös megállapodással lehetséges. Felek kölcsönösen elfogadják az e-mail útján tett nyilatkozatokat.

Szolgáltatási szerződés: A Szolgáltató és a Megrendelő között, a jelen Általános Szerződési Feltételek mellett, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint létrejött szerződés, aminek alapján a Szolgáltató köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatást nyújtatni a kikötött későbbi időpontban, a Megrendelő pedig köteles a szolgáltatás átvételére és a szolgáltatási díj megfizetésére.

Szolgáltatás: A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött egyedi szerződés tárgyát képező szolgáltatás. A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: személyes szín-, smink- és stílustanácsadás, közös vásárlás, stúdiófotózás, gardróbrendezés kiszállással, sminkkészítés, előadások, csoportos workshopok.

A Szolgáltató weboldala: https://stilusmentor.hu


I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. A Szolgáltató és a Megrendelő, (együttesen Szerződő Felek) között létrejövő egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan része a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), amely a fenti szerződések egyéb feltételeit tartalmazza.

2. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony tartalmát a jelen ÁSZF és az egyedi szolgáltatási szerződés együttesen határozzák meg, a jogszabályi rendelkezések keretei között. Amennyiben a fenti dokumentumok rendelkezései egymástól eltérnek, elsősorban az egyedi szolgáltatási szerződés, majd az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az egyedi szolgáltatási szerződésben nem rendezett kérdésekben az ÁSZF rendelkezései irányadók.

3. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF-fel, vagy annak egyes rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy ezt köteles a szolgáltatási szerződés megkötése előtt írásban közölni a Szolgáltatóval. Ebben az esetben szerződő felek között kizárólag akkor jön létre a megváltozott tartalmú szerződés, ha a Megrendelő feltételeit a Szolgáltató írásban, a szolgáltatási szerződés megkötése előtt elfogadta.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az 1.3. pontban rögzítettek ellenére csak a szerződés megkötése után emel kifogást, vagy foglalja azt írásba, úgy szerződő felek között a szerződés érvényesen, az abban foglalt tartalommal jött létre.

5. Az ÁSZF nyilvános és folyamatosan elérhető a Szolgáltató által fenntartott weboldalon. Az ÁSZF módosítása a weboldalon történő közzététel napján lép hatályba.


II. A szolgáltatási szerződés tárgya

1. A Szerződő Felek által az egyedi szolgáltatási szerződésben egyedileg meghatározott szolgáltatás.

2. A Megrendelő a weboldalon található adatlap maradéktalan kitöltésével megrendeli a kiválasztott szolgáltatást. Ennek során meg kell adnia a következő adatait: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím, mobil telefonszám, bejelentett állandó lakóhely (ország, irányítószám, település, utca, házszám).
A megrendelés feltétele az Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint az ÁSZF elolvasása, és az azokban foglalt, valamennyi rendelkezés elfogadása.

A szerződés a szolgáltatás nyújtására vonatkozó időpont kölcsönös elfogadása és a Szolgáltató általi visszaigazolás megtörténtével jön létre. A Megrendelő az adatlap kitöltésével adja meg adatait, a Szolgáltató ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.
A Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, illetve az ilyen adatokat tartalmazó megrendelést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén a Megrendelő adatainak valóságát jogosult ellenőrizni. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető okból semminemű felelősség nem terheli.

3. Amennyiben a Megrendelő ismételten igénybe veszi a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamelyikét, azonban nem a weboldalon keresztül rendeli meg a szolgáltatást, a szolgáltatás más formában történő megrendelésével elismeri, hogy a weboldalon elérhető hatályos ÁSZF rendelkezéseinek tartalmával tisztában van, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltató weboldalán feltüntetett adatok és feltételek az ÁSZF és az egyedi szerződés részét képezik. A Megrendelő a weboldalon történő megrendeléssel kijelenti, hogy a weboldalon található információkat, feltételeket, valamint az ÁSZF és az egyedi szerződés tartalmát ismeri és elfogadja.

5. Amennyiben a Megrendelőnek a weboldalon foglaltakhoz képest eltérő (speciális) igénye merül fel, az egyedi szolgáltatásra vonatkozó eltérő adatok, feltételek kizárólag abban az esetben részei a szerződésnek, amennyiben a Szolgáltató ajánlata, a Megrendelő megrendelésének, a Szolgáltató által történt visszaigazolása vagy az írásba foglalt szerződés azt határozottan, írásban rögzíti.

6. Felek rögzítik, hogy szerződésüknek része a szerződéskötést megelőző levelezésük.

7. Amennyiben a 2.4. pontban foglalt Megrendelői igény teljesítése érdekében a Szolgáltatónak további költsége merül fel, úgy ennek költsége a Szolgáltató előzetes tájékoztatása alapján a Megrendelőt terhelik. Ezen költségek kiszámlázásához a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával hozzájárul. Ezen költségeket akkor is köteles a Megrendelő megtéríteni, ha a szerződés felek között a Megrendelő érdekkörében felmerült okból mégsem jött létre.


III. A felek jogai és kötelezettségei

1. A Felek kötelesek a szerződések teljesítése során együttműködni, a szükséges felvilágosítást egymásnak kölcsönösen megadni.

2. A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatást igénybe venni, az általa megrendelt mértékig.

3. A Szolgáltató az egyedi szerződés alapján köteles a meghatározott szolgáltatás nyújtására. A teljesítés során alvállalkozót, közreműködőt igénybe vehet.

4. A szolgáltatások hétköznap és munkanapokon vehetők igénybe. A szolgáltatásokra történő időpontfoglalás előjegyzés alapján történik, a jelentkezések sorrendjében. Az előjegyzési idő szolgáltatásonként eltérő, esetenként több hónapos is lehet.

5. A Megrendelő köteles az előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotban megjelenni. Az alkalmas állapotra vonatkozó kétség felmerülése esetén a Szolgáltató a teljesítést jogosult megtagadni, ebben az esetben a Megrendelő a teljesítés elmaradása kapcsán semmilyen jogcímen igényt nem érvényesíthet.

6. Megrendelő, illetve a szolgáltatást igénybe vevő személy köteles előzetesen, írásban tájékoztatni a Szolgáltatót mindazokról a feltételekről és körülményekről, melyek a Szolgáltató teljesítését befolyásolhatják, különös tekintettel a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségi állapotára (pl: fertőző betegség, allergia). A tájékoztatás elmaradása esetén az abból eredő károk megtérítésére köteles.

7. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevétele során együttműködni, a szükséges információkat, adatokat szolgáltatni a Szolgáltató részére, a szükséges nyilatkozatokat megtenni.

8. A Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatás díját a weboldalon található árlistának megfelelően vagy az egyedi megállapodásban rögzítettek szerint a Szolgáltató által kiállított számla ellenében megfizetni.

9. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelés beérkezését követően a Megrendelőtől időpont foglalási díjat kérjen. (Például, ha a Megrendelő nem rendelkezik magyarországi állandó lakóhellyel, vagy külföldön él.)
A Megrendelő ebben az esetben megrendelését követően köteles 10.000 Ft.- foglalási díjat megfizetni a Szolgáltató részére, mely a szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás díjába beszámít. A Felek a megrendelést ezen díjnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján tekintik befejezettnek. Amennyiben az egyeztetett időpontot a Megrendelő az időpontot megelőző 72 órán belül lemondja, a szolgáltatást előzetes jelzés nélkül nem veszi igénybe, a szolgáltatás igénybevétele céljából nem jelenik meg, a szolgáltatás igénybevételére nem alkalmas állapotban jelenik meg, a foglalási díjat elveszíti.

10. A Megrendelő a szerződéstől bármikor indokolás nélkül jogosult elállni, köteles azonban a Szolgáltató kárát megtéríteni.

11. A szolgáltatások/tanácsadások helyszíne a Szolgáltató által biztosított smink stúdió (XXI. Kossuth Lajos u. 114.), ahol a Szolgáltató minden szükséges szakmai anyagot, eszközt, és technikai hátteret biztosít a Megrendelő számára a szolgáltatások teljes körű igénybe vételéhez.

12. A szolgáltatások nem tartalmaznak házhoz történő kiszállást, az minden esetben egyedi kalkuláció részét képezi, és külön díjazással (kiszállási díj felszámolásával) vehető igénybe. Kiszállást csak Budapest határán belül lehet igénybe venni.
A Megrendelő a kiszállással kapcsolatos igényét jelezheti a megrendelési folyamatkor, vagy a szolgáltatás igénybevétele előtt. A kiszállás költsége független a szolgáltatások díjazásától, és a Megrendelőt terheli. Ezen költségek kiszámlázásához a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával hozzájárul.

A Megrendelő elállhat a kiszállás igénylésétől, erről a szándékáról az egyeztetett időpontot megelőző 48 órán belül köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. A kiszállás lemondása esetén a III.11 pontban ismertetett helyszínen vehető igénybe a szolgáltatás. Amennyiben a Megrendelő előre kifizette a kiszállási díjat, a Szolgáltató 8 munkanapon belül visszatéríti számára.

Kiszállás esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás eredményességét, hatékonyságát esetlegesen befolyásoló technikai feltételekért (pl: nem megfelelő világítási körülmények).

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások esetében (sminktanácsadás, színtanácsadás) a házhoz történő kiszállás nem vehető igénybe. A Szolgáltató nem kötelezhető kiszállásra egyik szolgáltatás esetében sem.

13. Amennyiben az egyeztetett időpontot a Megrendelő az időpontot megelőző 72 órán belül lemondja, a szolgáltatást előzetes jelzés nélkül nem veszi igénybe, a szolgáltatás igénybevétele céljából nem jelenik meg, a szolgáltatás igénybevételére nem alkalmas állapotban jelenik meg, lemondási díj jogcímén 10.000 Ft.- összeget köteles a Szolgáltató által kiállított számla ellenében 8 napon belül megfizetni. Az egyeztetett időpontot megelőző 72 órán kívül a Megrendelő indokolás nélkül kérheti az időpont módosítását, melyben felek kölcsönösen egyeztetve állapodnak meg.

14. Amennyiben a Szolgáltató bármely okból az előre egyeztetett időpontban a szolgáltatás nyújtására nem képes, köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni arról és lehetőség szerinti legkorábbi időpontot felajánlani a szolgáltatás igénybe vételére. A Szolgáltató általi időpontlemondásból fakadóan a Megrendelő igényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

15. A Szolgáltató a tanácsadást a legjobb tudása szerint, a lehető legnagyobb szakmai körültekintéssel végzi el. Mivel a tanácsadások elsősorban esztétikai, segítő, mentálhigiéné szolgáltatásnak minősülnek, az eredményességük megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt. Szubjektív véleménykülönbségek miatt a Megrendelő semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szolgáltató a Megrendelővel és a szolgáltatást igénybe vevővel szembeni kártérítési kötelezettségét korlátozza, a fizetendő szolgáltatási díj ennek megfelelően kerül megállapításra, így a Szolgáltató kártérítési felelőssége a szolgáltatási díj összegének megfelelő összegre terjed ki, az ezen felüli – bármely jogcímen előterjesztett – igények tekintetében felelősségét kizárja, amit a Megrendelő, illetve a szolgáltatás igénybe vevője a megrendeléssel, illetve a szolgáltatás igénybe vételével elfogad.

16. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a tanácsadáson róla készült képeket, illetve köszönetnyilvánítását, véleményét referenciaként felhasználja, marketing céllal a weboldalán, vagy a Facebook oldalán közzétegye a Megrendelő keresztnevével.
A Megrendelő ezen pontban engedélyezi a Szolgáltató számára a tanácsadáson készült fényképek utólagos szerkesztését, módosítását mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a Megrendelő számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti fényképhez képest.
A Szolgáltató egyéb adatok közzétételére nem jogosult.
A Megrendelő a Szolgáltatóval közölten írásban az ezen pontban foglaltaktól eltérően rendelkezhet.

17. A szolgáltatások részét képező írásos dokumentumok részben 5 napos időtartamra történő online elérhetővé tétel útján, pdf., és jpg. formátumban kerülnek a Megrendelő részére átadásra, a tanácsadás igénybe vétele után. Az írásos dokumentumok online elérhetővé tétellel a Szolgáltató teljesíti az átadási kötelezettségét. Az online elérhetővé tételről a Szolgáltató e-mailen értesíti a Megrendelőt. Az írásos anyagok online elérhetővé tételével a szolgáltatás mind a Megrendelő, mind a Szolgáltató oldaláról lezártnak tekintendő.

A Megrendelő a dokumentumokra vonatkozó értesítéstől számítva 6 hónapig díjtalanul kérheti az írásos dokumentumok pótlását, ismételt elküldését. A 6 hónap utáni pótlási kérések díjfizetés ellenében teljesíthetők. Az utólagos dokumentum pótlás díja 3.000 Ft.-, mely előre utalással fizetendő, kiállított számla ellenében.

Az online elérhetőség megszüntetéséről a Szolgáltató nem köteles előzetesen értesíteni a Megrendelőt. A Szolgáltató az online elérhetőségre vonatkozó időtartamon túl nem köteles a dokumentumokat megőrizni, valamint a Megrendelő számára ismételten elérhetővé tenni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha a szolgáltatásra vonatkozó dokumentumok, fényképek esetlegesen sérülnek, vagy törlődnek, és azokat technikai okok miatt nem lehet pótolni.

Az írásos dokumentumok átadására kizárólag a tanácsadás költségeinek teljes kifizetése után kerül sor. Amennyiben a Megrendelő a tanácsadás díját, vagy az ahhoz tartozó költségeket (pl. kiszállási díj) minden részletre vonatkozóan nem fizette ki, a Szolgáltató az írásos dokumentumok átadására nem kötelezhető. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a Megrendelőnek határidőn túli tartozása áll fenn.

19. A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott dokumentumok nem használhatók fel szabadon, a Megrendelő által kizárólag magáncélra használhatók fel. A Szolgáltatót illeti meg az ezekre vonatkozó szerzői jog, ennek megfelelően jogosulatlan felhasználásnak minősül különösen azok többszörözése, terjesztése, nyilvánossá tétele, oktatási vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.


IV. Fizetés

1. A weboldalon feltüntetett bruttó árak, azok általános forgalmi adót nem tartalmaznak. A szolgáltatás megrendelésével a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó feltüntetett árat a Megrendelő elfogadja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját,valamint a szolgáltatások feltételeit bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes.

2. A Megrendelő eltérő megállapodás hiányában a szolgáltatás ellenértékét készpénzben tartozik megfizetni nyomban a szolgáltatás teljesítését követően. Eltérő megállapodás esetén a fizetési határidő a szolgáltatás teljesítésétől számított 8. nap. Szolgáltató a számlát 8 nappal a teljesítési határidő lejárta előtt köteles átadni.

3. A teljesítés napja a számlán szereplő összegnek a Szolgáltató számlán feltüntetett bankszámláján történő jóváírásának napja. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni a Ptk. 6:48§ (1) bekezdésében foglaltak szerint. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a Megrendelőnek határidőn túli tartozása áll fenn.

4. A Megrendelő eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltatóval szemben beszámításra nem jogosult.


V. Ajándékutalvány

1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti ajándékutalványra vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, időtartama az ajándékutalvány érvényességének vagy felhasználásának (a korábbi időpontig) időpontjáig tart.

2. A weboldalon keresztül történő ajándékutalvány vásárlásra esetén a Megrendelőnek meg kell adnia a következő adatait: teljes név, bejelentett állandó lakóhely (ország, irányítószám, város, cím), mobil telefonszám, e-mail cím, a megajándékozott neve, postázási cím, számlázási cím. Az adatok megadását követően a Megrendelőnek ki kell választania a megrendelni kívánt utalványhoz kapcsolódó szolgáltatást, majd a fizetési módot és az átvétel módját. A Megrendelőnek a megrendelés során jóvá kell hagynia és el kell fogadnia az Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi rendelkezést.

A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Megrendelő által megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés adatait, valamint átutalás esetén a Szolgáltató banki adatait. Postai kézbesítés esetén a Szolgáltató a vételár bankszámlán történő jóváírásától számított 2 munkanapon belül postázza az ajándékutalványt.

3. A megvásárolt ajándékutalványok a kiállítástól számított 4 hónapig érvényesek. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy köteles 4 hónapon belül felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval időpont egyeztetés céljából.  4 hónapon túl bejelentett felhasználási igény nem érvényesíthető. A szolgáltatás beváltására foglalt időpont nem haladhatja meg az ajándékutalvány kiállításától számított 6 hónapot. Ezen határidő után az ajándékutalvány érvényességét veszíti, nem beváltható, nem átruházható, nem váltható vissza.

4. A szolgáltatások hétköznap és munkanapokon vehetők igénybe. A szolgáltatásokra történő időpontfoglalás előjegyzés alapján történik, a jelentkezések sorrendjében. Az időpontfoglalás hossza szolgáltatásonként eltérő, esetenként több hetes is lehet. A szolgáltatások helyszíne a Stílus mentor smink stúdiója: 1214, Bp. Kossuth Lajos u. 114.

5. Az ÁSZF III.13 pontja irányadó a szolgáltatások ajándékutalvány felhasználása során történő igénybevétele esetére is. A Szolgáltató a III.13 pontban részletezettek szerinti díjról szóló számlát az ajándékutalványon szereplő személy nevére és címére állítja ki. A számlán szereplő, az ÁSZF III.13. pontjai szerinti összegek megfizetéséért az ajándékutalvány Megrendelője és a megajándékozott személy egyetemlegesen felelnek.

6. Az ajándékutalvány az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések elfogadása mellett harmadik személyre átruházható, az átruházás tényét, és az új tulajdonos adatait az átruházó köteles Szolgáltatónak bejelenteni. Ennek hiányában Szolgáltató nem köteles a szolgáltatás nyújtására. Az átruházás a V. pontban foglalt határidőket nem módosítja.

7. Az ajándékutalvány nem visszaváltható, és nem váltható készpénzre.

8. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ajándékutalvány vásárlásának lehetőségét időszakosan, vagy hosszútávon megszüntesse, vagy korlátozza. A Szolgáltató ajándékutalvány kiállítására nem kötelezhető.


VI. Adatvédelem

1. A Szolgáltató a megrendelés, illetve szolgáltatásainak igénybevétele során birtokába jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a szolgáltatás igénybe vételéhez és a számlaadás teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.
(Adatvédelmi tájékoktató)


VII. Vitás ügyek rendezése, illetékesség

1. Felek a jelen szerződésből és az egyedi szolgáltatási szerződésekből eredő valamennyi jogvita tekintetében elődlegesen peren kívül, egyeztetés útján kötelesek megkísérelni a békés rendezést.

2. Felek alávetik magukat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.


VIII. Záró rendelkezések

1. Az ÁSZF vagy a szerződés eltérő rendelkezése hiányában valamely rendelkezés esetleges érvénytelensége a szerződés részbeni érvénytelensége, az egész szerződés érvénytelenségére nem hat ki.
2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.05.22.
3. Módosítás: 2019.04.01

A Stílus mentor sütiket használ, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassa. A weboldal igénybevételével elfogadod a sütik használatát. Bővebben

2015. október 1-től az EU-s jogszabályokhoz igazodva a hazai weboldalakon is kötelező tájékoztatni a látogatókat arról, ha a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.

A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal/szolgáltató helyez el a látogató számítógépén, hogy minél egyszerűbbé, és hatékonyabbá tegye a böngészést. A weboldal igénybevételével együtt elfogadod a sütik használatát. Amennyiben nem szeretnél sütiket kapni, akkor zárd be a weboldalt, vagy tiltsd le a sütiket a böngésződ beállításaiban.

Bővebb információt az Adatvédelmi nyilatkozatban olvashatsz.

Bezár